استور آن

نمونه سوال,تحقیق و مقاله,پاورپویت

اقدام پژوهی :بررسی میزان کارامدی سیستم 3-3-6 بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بوکان

اقدام پژوهی :بررسی میزان کارامدی سیستم 3-3-6 بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بوکان اقدام پژوهی :بررسی میزان کارامدی سیستم 3-3-6 بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بوکان به صورت فایل پی دی اف 35 صفحه ای    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

اقدام پژوهی :تاثیر درس پژوهی بر گروه همکار

اقدام پژوهی :تاثیر درس پژوهی بر گروه همکار اقدام پژوهی :تاثیر درس پژوهی بر گروه همکار به صورت پی دی اف 21 صفحه ای   اﯾﻦ اﻗﺪام ﭘﮋوﻫﯽ در ﺳﺎل  95-96 ﻃﺮح اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎران و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ 16 و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ي «، ﻫﻤﮑﺎران اﻧﺠﺎم  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮآﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ   آﻧﻬﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ  ﺑﺮ ﮔﺮوه ﻫﻤﮑﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه از ﮔﺮوه   ﻫﺎي ،زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ،دﯾﻨﯽ ﻋﺮﺑ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(1):